Sondag 12 Januarie 2020

Liturgie in dié Erediens (Tot eer van die Here, die almagtige)

Ontmoetingsdiens

votum                                                                                                       Psalm 124

groetseën                                                                                                1 Kor 1:3

Antwoord- loflied                                                                                          Sb 10-1:1,2,3 en 4

Die Apostoliese geloofsbelydenis

Antwoord op geloofsbelydenis                                                                    Ld 449:1 en 4

 

Verootmoediging en versoeningsdiens

Wet as reël van dankbaarheid                                                                   Eks 20

Versoening in Christus                                                                              Rom 5:1-5

Antwoord-Skuldbelydenis                                                                                Sb 1-3:1 en 3

 

Woorddiens

Gebed om verligting van die Heilige Gees         

Skriflesing:                                                                      Matt 6:5-15 en Hk Sondag 45

Tema: Die Here leer ons om te bid

Lied  met oog op prediking                                                                                  Ps 145:10,11 en 12

Prediking

Gebed: voorbidding in gemeente

Antwoord op prediking                                                                                  Ps 84:4 en 7

Wegstuurseën                                                                                         Num 6:24-26

Sing saam                                                                                                         Amen

 

IN ‘n NEUTEDOP 2020/01

Kerklike tug

Lees:       Artikel 71-81 van die Kerkorde (heel agter in Psalmboek)

Lees:       NGB art 29

Wat is die kerklike tug nie?

Die kerkliktug is nie ‘n liefdelose handeling waar mense verjaag word uit die Kerk van die Here nie.

Wat is die kerlike tug?

In Art 29 van die NGB word die tug as een van die merktekens van die ware kerk genoem. Die tug is ‘n bewys van liefde in die kerk van die Here.  Die Here leer ons deur sy Woord dat dit nodig is om mekaar daarop te wys wanneer ons in leer en lewe nie volgens sy Woord leef nie Heb 12:11, Open 3:19. Kerklike tug is dus geestlik teenoor die bugerlike straf wat fisies is.  Kerklike tug is vermaning, bestraffing, in erge gevalle onthouing van die sakramente en in die ergste gevalle waar mense nie ag gee op vermaning en bestraffing nie is daar die uitbanning uit die gemeente.

 Hoe word die tug toegepas?

Eerstens moet ons weet dat ons elkeen na mekaar moet omsien.  Wanneer ons saam met mekaar leef en iemand in ongehoorsaamheid val dan is dit ons plig om mekaar onderling te vermaan en tereg te wys Matt18:15-20.

Wanneer iemand nie luister na die bestraffing volgens Matt 18 nie dan word daar by die kerkraad ‘n klag verkieslik skriftelik in gedien deur twee of drie getuies.  Dit is belangrik om art 73 ook hier saam te lees.  Waar berou is oor heimlike sondes word dit nie voor die kerkraad gebring nie.

Diegene wat egter nie berou het oor hulle sondes nie maar hardnekkig daarin leef moet deur die kerkraad van die sakramente weerhou word.  Indien ‘n persoon na herhaaldelike vermanings steeds in die sonde volhard dan word die pad gestap waar die lid van die gemeente van die Here afgesny word.

Wanneer ‘n persoon later met opregte berou tot inkeer kom en niemand enige wettig besware het mag so ‘n persoon weer in die gemeente opgeneem word met die formulier wat daarvoor vasgestel is.

Verjaardae vir die week:

Maandag 13 Jan:

Wim Coetzer

Tannie Annetjie Snyman (93)

Stephanie van der Walt

Dinsdag 14 Jan:

Anche Suurd

Woensdag 15 Jan:

Danie Steenkamp

Donderdag 16 Jan:

Annalé Pretorius

Marinda Reynecke

Vrydag 17 Jan:

Arenda Jacobs

Saterdag 18 Jan:

Tannie Max Schonken

 

Bybelstudies

Susters:  Woensdag om 17:30 by Marie Pitout

 

SUSTERSNUUS:

Beskuit:  Onthou asb ons voorsien Januarie beskuit aan Lichthuis. 

7 beskuite per pakkie (enige soort) en ons moet 95 pakkies per week gee (380 pakkies vir die mnd).  Marie beskuitjies of kontant kan ook geskenk word.